Historia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SEKCJA STRZELECKA ,,SOKÓŁ” w Rynie

powstała dn. 30 czerwca 2007 roku.

W zebraniu założycielskim uczestniczyło sześć osób.

Postanowiono, że sekcja strzelecka będzie działać w ramach istniejącego w Rynie Stowarzyszenia Sportowego i Rekreacyjnego, co pozwoli na przyśpieszenie funkcjonowania prawnego i legislacyjnego tej organizacji strzelectwa sportowego na terenie miasta i gminy Ryn.

Na wniosek kolegi Mirosława Kowalskiego przyjęto nazwę:

Sekcja Strzelecka ,, SOKÓŁ” w Rynie i na logo sekcji wybrano sylwetkę w locie najszybszego i najlepiej widzącego na odległość ptaka – sokoła wędrownego.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jednogłośnie wybrano kierownictwo Sekcji ,, Sokół” :

Jacek Basiński – kierownik

Mirosław Kowalski- sekretarz

Nowo wybranemu kierownictwu powierzono wszelkie działania związane z legalizacją sekcji i kierowaniem działaniami dostosowania terenu po byłej przedwojennej strzelnicy do stanu używalności zgodnie z wymaganiami prawno-administracyjnymi.

Nowo wybrane kierownictwo na początku nie zdawało sobie sprawy z zadania, jakiego się podjęli aby doprowadzić teren po byłej strzelnicy do użytku sportowego i działalności Sekcji Strzeleckiej ,,Sokół” w Rynie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dużą pomoc doradczą i merytoryczną otrzymaliśmy od Pana Prezesa Klubu Strzeleckiego ,,Garda” w Ostródzie płk. Jerzego Cieśli, który osobiście wizytował teren i pomagał w procedurach techniczno – prawnych.

Mogliśmy też liczyć na pomoc Nadleśnictwa w Giżycku (właściciela terenu), Gospodarza M i G Ryn – Burmistrza – Pana Józefa Karpińskiego oraz Prezesa Stowarzyszenia Sportowego i Rekreacyjnego w Rynie – Krzysztofa Cybula. 

Pomoc merytoryczną w zakresie ochrony ekologicznej obiektu otrzymaliśmy od Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska – Pana Jerzego Bujno.

W początkowym okresie działalności Sekcji pomagali nam Koledzy z Klubu Strzeleckiego ,,Garda” w Ostródzie, co trwa nadal.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wszelkie prace adaptacyjne, remontowe wykonywali członkowie sekcji.

Koszty zakupu materiałów, budowę magazynu broni oraz zakup broni i odwierty geologiczne na strzelnicy a tak że koszty materiałowe i dokumentacji pokrywaliśmy sami w ramach dobrowolnych składek.

W tym trudnym okresie nie było innych osób i organizacji chętnych do pracy i współpracy poza wymienionymi.

Były to dosyć duże nakłady finansowe. Większość prac fizycznych wykonaliśmy samodzielnie (było bardzo dużo tych roboczo-sobót).

Na początku strzelaliśmy z prywatnej broni użyczanej bez opłaty przez  Kol. Jacka Basińskiego. Strzelaliśmy tylko w jego obecności, bo był wówczas jedyną osobą z uprawnieniami do prowadzenia strzelectwa sportowego.

W ciągu kilku lat wielu członków nabyło uprawnienia do prowadzenia i uprawiania strzelectwa sportowego. 

Uroczyste otwarcie Strzelnicy Sportowej Stowarzyszenia Sportowego i Rekreacyjnego Sekcji Strzeleckiej ,,Sokół” w Rynie odbyło się zorganizowanymi pierwszymi od dwóch dekad zawodami strzeleckimi w dn. 24 listopada 2008r.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA