Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn

Zarząd Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn działając na podstawie § 20 i 21 statutu zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia na dzień 19 listopada 2022 r. w Rynie – Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie. ul. Kopernika Szkolna 16.

Rejestracja uczestników od godz. 17:00. Pierwszy termin zebrania godz. 17:15. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17:30.

Porządek walnego zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania
 3. Zatwierdzenie porządku i przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania
 4. Wybór członków komisji skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie zarządu za okres 01.01. 2020 r. do 31.12.2020r.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego na dzień 31.12. 2020r.
 7. Sprawozdanie zarządu za okres 01.01. 2021 r. do 31.12.2021r.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego na dzień 31.12. 2021r.
 9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za lata 2020 – 2021
 10. Udzielenie absolutorium zarządowi i podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2020.
 11. Udzielenie absolutorium zarządowi i podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2021.
 12. Zmiany w zapisach statutu – wg załącznika do niniejszego zawiadomienia.
 13. Wniosek i głosowanie nad uchwałą o przyjęciu tekstu jednolitego statutu obejmującego uchwalone zmiany.
 14. Wniosek i głosowanie nad podjęciem uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Prezesa Klubu Jackowi Basińskiemu
 15. Wybory Prezesa oraz Zarządu
 16. Wybory do Komisji Rewizyjnej
 17. Omówienie spraw bieżących oraz kierunków rozwoju klubu
 18. Zakończenie walnego zebrania.

Zarząd SS SOKÓŁ Ryn

Załącznik:

Projekt uchwały dotyczącej zmian w statucie. Proponowane zmiany – ujęte zostały czerwoną czcionką.

Załacznik do zawiadomienia – Uchwała nr w z dnia 19 listopada 2022r