Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn
Zarząd Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn działając na podstawie § 20 i 21 statutu zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia na dzień 16.02.2020 r. w Rynie – Ryńskie Centru Kultury ul. Szkolna 1.

Rejestracja uczestniczek od godz. 15:00. Pierwszy termin zebrania godz. 15:15. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 15:30.

Porządek walnego zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącej oraz sekretarza zebrania
3. Zatwierdzenie porządku i przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania
4. Wybór członków komisji mandatowo skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie zarządu za okres 01.01. 2019 r. do 31.12.2019 r.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego na dzień 31.12. 2019r.
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
8. Udzielenie absolutorium zarządowi i podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.
9. Zmiany w zapisach statutu – przedłużenie kadencji Zarządu do dnia 31 marca 2021r.
10. Zmiany w zapisach statutu – przedłużenie kadencji Komisji Rewizyjnej do dnia 31 marca 2021r. 1. 11. Podjęcie uchwał w sprawie przedłużenia kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
12. Omówienie spraw bieżących oraz kierunków rozwoju klubu
12. Zakończenie walnego zebrania.

Zarząd SS SOKÓŁ Ryn